Tietoa palveluista

Tietoa palveluista

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Nepsy diagnoosi voi olla adhd, add, tourette, tic-oireet, autisminkirjo sekä kielelliset erityisvaikeudet. Nepsy piirteet saattavat esiintyä ja hallita elämää ilman diagnoosiakin. 

Nepsy piirteet ovat saattaneet vaikuttaa kokonaisvaltaisesti arkeen ja elämän laatuun. Piirteet ei esiinny selkeästi ja voi olla vaikea tunnistaa mistä johtuu esimerkiksi se, ettei saa asioita tehtyä loppuun asti tai aloittaa jotain tärkeää tehtävää. Arkirutiinien ja vuorokausirytmin ylläpitäminen saattavat tuntua todella työläiltä, jonka johdosta usein työ ja opinto suoritukset kärsivät. Myös liiallinen uppoutuminen mielekkääseen tekemiseen, joka vie kaiken ajan ja huomion pitkäksi aikaa, jolloin taas jokin muu elämän osa-alue saattaa sen vuoksi kärsiä. 

Myös aistien vaikutus kuormitukseen saattaa olla merkittävä, erilaiset äänet, hiljaisuus, hajut yhdessä ympäristön vaatimusten kanssa saattavat aiheuttaa stressireaktion, myös sosiaaliset suhteet voivat kuormittaa ja viedä voimavaroja. Nämä kaikki yhdessä tai erikseen, voivat aiheuttaa ahdistuneisuutta, raivokohtauksia, mielialan laskua ja elämänilon menettämistä. Ulkopuolisuuden tunne saattaa myös hallita ajatusmaailmaa ja vaikuttaa negatiivisesti ihmissuhteisiin. 

Valmennuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi; itsestä ja omasta elinympäristöstä huolehtimista, esimerkiksi; järjestys-siivouksella saatetaan aloittaa valmennus ja vasta sen jälkeen syvennytään valmennukseen ja arjen hallintaan, sekä ajankäyttöä, arjen asioiden hoitamista, rahankäyttöä ja viranomais kontaktien hoitamista, oppimisen ja ammatinvalinnan pulmia, työllistymisen ja työssä selviytymisen kysymyksiä, vanhemmuuden haasteita ja kodin sääntöjen luomista/strukturointia, sosiaalisia taitoja ja sosiaalisen verkoston hallintaa, aktivoitumista myös vapaa-ajan toiminnoille ja palautumiskeinoja kuormituksesta.

Valmennuksessa syvennytään yksityiskohtaisesti niihin tekijöihin, jotka vievät voimavaroja, lieventämään kuormitustekijöitä ja pyritään löytämään toimivia keinoja arjen sujumiseksi. Myös ymmärryksen lisääminen omasta itsestään on oleellista jaksamisen kannalta. 

Nepsypiirteitä ei saada poistettua, mutta niiden kanssa opetellaan elämään hyvänlaatuista elämää, jolloin sen seurauksena usein myös oireet lievenevät. Kun itsetietoisuus ja oman elämänhallinnan tunne kasvavat, lisääntyy myös hyvinvointi ja onnellisuus. Näihin asioihin pyrin valmentajana jokaisen kohdalla. 

Valmennusprosessin vaiheet etenevät yleensä näin: 

- Asiakkaan kanssa tehtävä sopimus 

- Alkutilanteen kartoitus ja arviointi 

- Tavoitteiden määrittely 

- Työskentelyvaihe ja seuranta 

- Loppuarviointi ja mahdollinen jatkosopimus

Sopimuskausi 3-12kk. Ensimmäiset 3kk 12 tapaamiskertaa 1-1,5h/kerta. Sen jälkeen uusi arviointi ja mahdollinen jatkosopimus. 

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilö on suunnitelmallista ja tavoitteellista tukea niihin elämän osa-alueisiin johon kaivataan rohkaisua ja rinnallakulkijaa. Ulkopuolista näkökulmaa asiakkaan vahvuuksien löytämisessä itsetuntoa vahvistavassa merkityksessä. Jokaisellahan vahvuuksia ja taitoja on! Tuen tarve saattaa mm. olla sosiaalista, yksinäisyyttä, toimettomuutta välttämättömien asioiden hoitamiseen, ulos menemistä, uuden jännittävän elämäntilanteen omaksumista, itsenäistymisvaiheeseen. Myös yhdessä kartoitetaan vaihtoehtoja mielekkääseen ammatinvalintaan tai työelämään.  

Usein liikkeelle lähdetään siitä, että asiakkaalla on vaikeutta lähteä yksin pois koti ympäristöstä, tukihenkilö on tässä tukena ja rinnalla kulkijana. 

Tapaamisten tärkeänä elementtinä on aina vahvistaa asiakkaan itseluottamusta sekä koherenssin tunnetta. Asiasisällöt liittyvät usein asiakkaan voimavaroihin, miten niitä voisi arjen valinnoilla vahvistaa, itsetuntemus, tunnetaidot, omat vahvuudet, kaveritaidot, selviytymiskeinot, arvot ja asenteet ja asiakkaan omat unelmat. 

Aina aluksi aloitetaan yhdessä palaverilla, jossa mukana voi olla myös asiakkaan suostumuksesta hänen läheisiä sekä palvelun tilaaja/maksaja jos asiakas ei ole itse maksava osapuoli. Kartoitetaan tuen tarve, tavoite sekä sovitaan tapaamistiheys ja miten ja missä nähdään. Sovitut asiat kirjataan sopimukseen, jonka kaikki osapuolet allekirjoittavat. 

Tapaamiset toteutuvat yleensä 1-4 kertaa kuukaudessa, kestoltaan 1h - 3h. Ammatillisen tukihenkilö suhteen tarve tarkistetaan aina 6kk välein, jonka johdosta sopimusta jatketaan tai päätetään. Sopimuksen voi asiakas tarvittaessa päättää jo aiemminkin.


Keskusteluapu /tuki

Joskus voi tulla tarve itselle tai läheiselle puhua ja purkaa tuntojaan tai ajatuksiaan, eikä ole kenelle keskustella tai ei halua asioiden arkaluontoisuudenvuoksi puhua kenellekään läheiselleen. Kohtaamattomuus, puhumattomuus, jakamattomuus sekä asioiden sisällä pitäminen voivat laskea mielialaa ja aiheuttaa ahdistusta. Silloin keskustelu ulkopuolisen kanssa voi olla isokin apu, erityisesti jos ei ole kenelle jutella tai ei halua asioita jakaa tutulle ihmiselle. Myös äkilliset elämänmuutokset, kriisit itsellä tai läheisillä saattaa aiheuttaa tarvetta keskusteluun sekä asioiden purkamiseen.

Keskusteluapuun kuuluu 1 - 3 käyntikertaa (0,5h kerta, ensimmäinen kerta johon kuuluu kartoitus tapaamisaika on 1h) sisältävä kohtaaminen asiakkaan tilanteen mukaisesti. Keskusteluavun alkaessa kartoitetaan kokonais tilannetta, sekä kuunnellaan asiakasta. Asiakkaan toiveesta mietitään yhdessä muita palveluja joista asiakas hyötyisi jatkossa. 

Palvelu on matalan kynnyksen psykososiaalista palvelua ja se toteutetaan yleensä asiakkaan toiminta/elinympäristössä. Psykososiaalinen tuki on myös tavoitteellista, psyykkistä, sosiaalista, henkistä ja tarvittaessa myös hengellistä tukea kristillisessä viitekehyksessä.